Regulamin

1. Terminy użyte w regulaminie

1.1 Serwis – serwis internetowy, który umożliwia publikowanie na swoim profilu zdjęć produktów dostępnych w sklepach internetowych wraz z podstawowymi informacjami dotyczącymi tych produktów, takim jak: Nazwa, cena oraz link do źródłowego sklepu internetowego lub link do produktu.  Serwis umożliwia Użytkownikowi zachowywanie oraz kolekcjonowanie produktów zamieszczonych w ramach Serwisu a także przejście do sklepów internetowych, w których znajdują się te produkty.

1.2 Strony w serwisie wantsi.com – Usługodawca i Użytkownik.

1.3 Usługodawca – właściciel serwisu – podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem wantsi.com - Brandcom Go Estate Karolina Rudzka z siedzibą przy ul. Stanisława Zwolenkiewicza 1, 62-002 Suchy Las. NIP: 2530196443

1.4 Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z Serwisu.

1.5 Usługa – Hosting plików świadczony przez Usługodawcę w celu przechowywania Treści przez Użytkownika.

1.6 Treść serwisu – pliki graficzne, zdjęcia, teksty publikowane w serwisie przez Użytkownika.

 

2. Założenia ogólne

2.1 Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym: www.wantsi.com/regulamin

2.2 Użytkownik wraz z rejestracją lub korzystaniem z usług serwisu wantsi.com potwierdza, że:

 • zapoznał się z Regulaminem Serwisu,
 • zobowiązuje się do przestrzegania zapisów Regulaminu bez wyjątków oraz w każdym czasie.

2.3 Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.

2.4 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu w dowolnym czasie. Usługodawca poinformuje o tym fakcie usługobiorców wraz z podaniem czasu wejścia zmian w życie.  

2.5 Usługodawca, na bazie obowiązujących przepisów prawa, zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu świadczenia usług do osób, które ukończyły 18 lat.

2.6 Warunkiem Użytkowania oferty zgodnie z punktem 1.1 jest rejestracja użytkownika na stronie logowania oraz rejestracji Serwisu. Do rejestracji Użytkownik potrzebuje ważnego adresu e-mail oraz hasła. Alternatywną formą logowania do Serwisu stanowi korzystanie z Serwisu za pośrednictwem danych dostępowych z serwisu Facebook którą umożliwia panel logowania i rejestracji Serwisu.

 

3. Warunki korzystania z serwisu

3.1 Usługodawca zobowiązuje się oferować usługę na warunkach określonych w Regulaminie.

3.2 Usługodawca ma prawo do zmiany technicznego sposobu realizacji Usługi w ramach posiadanych możliwości technicznych oraz według planów rozwojowych Serwisu, bez pogarszania jakości świadczenia usługi oraz zakresu praw i obowiązków Stron.

3.3 Usługa polegać ma na przechowywaniu przez Usługodawcę treści zamieszczonych przez Usługobiorców.

3.4 Użytkownik korzystający z serwisu zobowiązany jest do:

 • korzystania z Serwisu w sposób nie powodujący jego zakłóceń,
 • korzystania z serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Usługodawcy z poszanowaniem ich dóbr osobistych,
 • korzystania z zamieszczonych w Serwisie Treści wyłącznie do użytku własnego. Wykorzystanie Treści w innym celu jest dopuszczalne jedynie po udzieleniu zgody osoby uprawnionej.

 

4. Odpowiedzialność za zamieszczane Treści

4.1 Odpowiedzialność za zamieszczane dane, teksty, zdjęcia, grafiki, wiadomości, komentarze oraz pozostałe Treści spoczywa wyłącznie na tej osobie, od której dana Treść pochodzi. Dotyczy to zarówno Treści stworzonych przez Użytkowników samodzielnie, jak i pochodzących z innych źródeł, a które za pośrednictwem serwisu Użytkownik zamieszcza, zachowuje, publikuje, i/lub przekazuje.

4.2 Publikowane przez użytkownika treści nie mogą naruszać dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich. Muszą ponadto stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4.3 Użytkownik deklaruje, iż w ramach korzystania z Serwisu, w odniesieniu do zamieszczanych Treści:

 • dysponuje niezbędnymi prawami w stosunku do zamieszczanych Treści w zakresie ich zapisywania, zamieszczania i/lub przekazywania,
 • korzystając z Serwisu nie narusza żadnych praw osób trzecich (obojętnie jakiego rodzaju), żadnych regulacji prawnych oraz warunków niniejszego Regulaminu,
 • w razie gdy nie jest właścicielem praw do zamieszczanych treści, posiada wszelkie niezbędne przeniesione prawa, pozwolenia, zgody i tym podobne.
 • zwalnia Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich oraz rekompensuje poniesione przez Usługodawcę straty,
 • posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do Treści stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • dysponuje wyłącznymi prawami w zakresie własności przemysłowej,
 • dysponuje prawami w zakresie wykorzystania wizerunków artystów i wykonawców,

4.4 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za charakter zamieszczanych przez Użytkowników Treści. Nie dokonuje ich weryfikacji. Na bieżąco nie bada ich zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa.

4.5 W przypadku występowania roszczeń osób trzecich lub innych Użytkowników serwisu w stosunku do zamieszczonych przez danego Użytkownika treści, całkowitą i wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik, którego dane roszczenie dotyczy.

4.6 W każdym przypadku gdy Usługodawca stwierdzi, iż Użytkownik zamieścił w Serwisie Treści niezgodne z postanowieniami Regulaminu może on:

 • usunąć Treści niezgodne z postanowieniami Regulaminu,
 • zablokować Użytkownikowi, którego zgłoszenie dotyczyło możliwość ponownego zamieszczania Treści.

4.7 Użytkownik zamieszczając w Serwisie Treści wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

4.8 Użytkownikowi zabrania się zamieszczać w Serwisie danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania ich wizerunku bez wymaganego przez prawo zezwolenia lub zgody osoby trzeciej.

4.9 W razie gdy Usługodawca (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi) zobowiązany zostanie do zapłaty jakiegokolwiek kary, rekompensaty, odszkodowania lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, Użytkownik zobowiązany jest zwrócić Usługodawcy wartość roszczenia oraz pokryć wszelkie poniesione przez Usługodawcę koszty poniesione w związku z ujawnieniem roszczeń osób trzecich.

4.10 Użytkownik zwalnia Usługodawcę i połączone z nim prawnie przedsiębiorstwa z żądania wszelkich roszczeń, które osoby trzecie mogą wysuwać wobec Usługodawcy twierdząc, że na stronie zamieszczane są Treści gwałcące prawa osób trzecich lub naruszające ustawowe przepisy łącznie z kosztami obrony prawnej. To samo tyczy się roszczeń wysuwanych z tytułu naruszenia poniższego Regulaminu.

4.11 Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu nie może:

 • zamieszczać Treści, które naruszałyby dobra osobiste osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa osobiste i prawa własności,
 • zamieszczać Treści, które mogłyby być uznane za groźbę, zawierały słownictwo naruszające dobre obyczaje, obraźliwe, wulgarne, perwersyjne, wywołujące nienawiść na dowolnym tle, rasistowskie, pornograficzne, nawołujące do przemocy oraz takie, które w każdy inny sposób mogłyby wyrządzić krzywdę lub szkodę,
 • zamieszczać treści, co do których nie jest uprawniony,
 • podawać się za osobę lub osobę prawną, którą nie jest, lub podawać nieistniejący związek z taką osobą,
 • zamieszczać Treści, które stanowią reklamę
 • gromadzić, zapisywać, dystrybuować dane osobowe o innych użytkownikach, chyba, że zainteresowani wyrażą na tego typu działania zgodę,
 • w jakikolwiek sposób naruszać dobre imię jakiejkolwiek osoby lub podmiotu
 • rozprzestrzeniać nieprawdziwe informacje o osobie fizycznej, prawnej lub przedsiębiorstwie,

 

5. Techniczne warunki korzystania z Serwisu

5.1 Usługodawca ma prawo w każdym czasie zawiesić świadczenie Usług w Serwisie w stosunku do dowolnej liczby użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych lub związanych z rozwojem Serwisu.

5.2 Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyny informując o tym fakcie Użytkowników co najmniej 14 dni wcześniej.

5.3 Usługodawca może w każdym czasie odstąpić od świadczenia usług na rzecz danego Użytkownika w przypadku zamieszczania przez Użytkownika Treści o charakterze niedozwolonym, sprzecznym z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5.4 Możliwe spory wynikłe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem rozstrzygają sądy właściwe zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

5.5 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. - Dz.U. Nr 90, poz. 631).

5.6 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2016 r.